Chính sách bảo mật docx

Ngày đăng: 03/03/2024 07:23 AM

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  Ngày có hiệu lực: 01/03/2011

  I. TỔNG QUAN VÈ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN  Công Ty Trung Tâm - HEAD Trung Tâm.

  Công Ty Trung Tâm hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của Công Ty Trung Tâm (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của Công Ty Trung Tâm Thập Nhất Phong (Auto) sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình - Công Ty Trung Tâm với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà Công Ty Trung Tâm thu thập được bằng những cách thức nêu tại Mục 4 Chính sách này.

  Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của Công Ty Trung Tâm , nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó Công Ty Trung Tâm có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó. dưới trang web: headtrungtam.com.vn

  Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của Công Ty Trung Tâm Thập Nhất Phong (Auto) , và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do Công Ty Trung Tâm Thập Nhất Phong (Auto) cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà Công Ty Trung Tâm Thập Nhất Phong (Auto) quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

  Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, Công Ty Trung Tâm, có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Công Ty Trung Tâm Thập Nhất Phong (Auto) sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của Công Ty Trung Tâm Thập Nhất Phong, Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp Công Ty Trung Tâm Thập Nhất Phong (Auto) cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

  II. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

  1. Công Ty Trung Tâm thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:
  1. . Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác.
  2. . Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của Công Ty Trung Tâm hoặc giải quyết các vấn đề có thể phát sinh khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Công Ty Trung Tâm .
  3. . Hỗ trợ Khách hàng khi có yêu cầu.
  1. Mục đích kiểm soát và nâng cao chất lượng Dịch vụ:
  1. . Để chắc chắn rằng Dịch vụ được cung cấp đầy đủ và chính xác nhất theo mong muốn và yêu cầu của Khách hàng.
  2. . Phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, lạm dụng dịch vụ, giữ an toàn thông tin và bảo vệ quyền lợi cho cả Khách hàng và Công Ty Trung Tâm.
  1. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

  Công Ty Trung Tâm thu thập Thông tin của Khách hàng trong phạm vi sau: 1. Thông tin cá nhân cơ bản bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ thường trú của Khách hàng. Công Ty Trung Tâm Thập Nhất Phong có thể thu thập thêm Thông tin khác theo yêu cầu cụ thể của từng Dịch vụ hoặc theo yêu cầu của Khách hàng và những khách truy cập vào website: headtrungtam.com.vn.

  1. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN
  1. Công Ty Trung Tâm đề xuất Khách hàng cung cấp thông tin cần thiết để sử dụng Dịch vụ.
  2. Công Ty Trung Tâm có thể tự động thu thập thông tin của Khách hàng thông qua việc sử dụng cookie, log server và các công nghệ theo dõi khác.

   

  1. PHẠM VI Sử DỤNG THÔNG TIN
  1. Công Ty Trung Tâm sử dụng Thông tin của Khách hàng để thực hiện các biện pháp nhằm hoàn thiện Dịch vụ của mình, bao gồm nhưng không giới hạn:
  1. . Gửi thông báo, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin khuyến mãi và các thông báo khác đến Khách hàng.
  2. . Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, và Dịch vụ để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.
  3. . Xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả hỗ trợ khách hàng và xử lý khiếu nại.
  1. ĐÓI TƯỢNG TIÉP CẬN THÔNG TIN
  1. Công Ty Trung Tâm có thể chia sẻ Thông tin của Khách hàng với các đơn vị thuộc hệ thống của mình, đối tác kinh doanh, hoặc các bên thứ ba khác theo cần thiết để hỗ trợ việc cung cấp Dịch vụ và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.
  2. Trong trường hợp cần thiết, Công Ty Trung Tâm có thể chia sẻ Thông tin của Khách hàng với các đơn vị kế thừa, cơ quan có thẩm quyền, và các bên khác theo sự đồng ý hoặc hướng dẫn của Khách hàng.
  1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

  Công Ty Trung Tâm chỉ lưu trữ Thông tin của Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích thu thập hoặc theo yêu cầu của hợp đồng hoặc pháp luật.

  1. LIÊN KÉT VÀ SẢN PHẨM BÊN THỨ BA
  1. Nội dung và tính năng của Dịch vụ có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba.
  2. Khách hàng cần thận trọng khi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin tương ứng.
  1. CAM KÉT BẢO MẬT THÔNG TIN
  1. Công Ty Trung Tâm cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng quy định của Chính sách này và theo quy định của pháp luật hiện hành.
  2. Công Ty Trung Tâm sử dụng các giải pháp kỹ thuật và biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ Thông tin của Khách hàng khỏi sự truy cập trái phép và lạm dụng.

   

  X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

  1. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
  1. Khách hàng có quyền yêu cầu Công Ty Trung Tâm cung cấp thông tin về việc thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của mình.
  2. Khách hàng có quyền yêu cầu sửa đổi hoặc xóa bỏ Thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của theo quy định của pháp luật.
  3. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp cho Công Ty và thông báo ngay lập tức về bất kỳ sự thay đổi nào của thông tin đó.
  4. Khách hàng có quyền từ chối nhận thông báo quảng cáo từ Công Ty Trung Tâm theo quy định của pháp luật.
  1. ĐỒI MỚI CHÍNH SÁCH

  Chính sách này có thể được Công Ty Trung Tâm cập nhật và điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Công Ty Trung Tâm sau các thay đổi này đồng nghĩa với sự chấp nhận của Khách hàng đối với Chính sách được điều chỉnh.